Címlap A Comenius projekt története


A Comenius projekt története


      A projekt célja

 

A project célja egyrészt a tanári és tanulói mobilitás - mely biztosítja az iskolák között a személyes kapcsolatfelvételt -, másrészt egymás oktatási rendszerének bemutatása, a nevelő-oktató munka során alkalmazott módszerek, eszközök megismerése, a szakmai tapasztalatcsere.

További cél, hogy a résztvevő iskolák tanulói közös, tematikus projektmunkát végezzenek, melyeken keresztül bemutathatják saját iskolájukat, környezetüket, valamint megismerkedhetnek más nemzetek kultúrájával, hagyományaival, iskolai szokásokkal, vagy éppen globális kérdésekre koncentráljanak. A projektek során végzett tevékenység szervezéséért, koordinálásáért, a programelemek dokumentálásáért a Nemzeti Iroda felé történő beszámolásért a programban résztvevő pedagógusok és a projektvezető felelős.

 

A Comenius kapcsolat története

 

A Tempus közalapítvány ma már ” Az egész életen át tartó tanulás” programjában hirdeti a „Comenius Iskolai együttműködések” projektet.

1998 – ban a Békés-megyei Önkormányzat húsz megyei iskolát hívott meg egy angliai látogatásra az akkori Hereford megyébe, Worchestershire járásba. Békés megyét az általános, és középiskolák igazgatói, valamint az angol nyelv szakos tanárai képviselték az oktatáspolitikai vezetők mellett.

E találkozó eredményeként jött létre partnerkapcsolat az „Aston-under-Hill”-ben működő „Brendon Hill Middle School” Mrs. Julia Adams igazgatónő képviseletében és iskolánk között. Az akkori Tildy Zoltán Általános Iskolát Szili Géza igazgató és Nuralin Attila angol szakos tanár képviselte.

A nemzetközi kapcsolat jelentőségét felismerve az angol, magyar és egy német iskola eredményesen pályázott egy úgynevezett „előkészítő látogatásra” melyre Spanyolországban, Valencia városában került sor 2000-ben. Mint potenciális partner Spanyolszág is számításban jött, de a találkozó alkalmával kiderült, hogy a spanyol iskola más társakkal képzeli el az együttműködést. E csalódás mellett viszont megszületett egy háromoldalú angol - magyar-német barátság, ami meghatározta a következő esztendőkben való együttműködés formáit, tartalmát, a projektek sikerességét. A thüringiai „Grund Schule Steinheid” általános iskolát Gunter Wild igazgató lépviselte.

 

A sikeres projektciklus további lendületet adott az együttműködésnek, s 2003-ban újabb nemzet iskolája is csatlakozott a projekthez: Hollandia, Vorden település, Hethoge School. A csatlakozásról egy angliai találkozón született döntés, ahol a holland iskolát Harry Hendertick igazgató és Wilca Groters képviselte.

A következő esztendőkben változó tartalmakkal folyt a közös munka és tapasztalatcsere, s eredményességét az is bizonyítja, hogy később egy norvég, „Voksen Shool” Oslo Björg Sandvei igazgató és Kathrine Wilsher Lohre képviseletében, és egy olasz, „Diddatico Scole”, Ciampino, Stephania Quattrocchi képviseletében iskolával is bővült az együttműködő közösség.

 

Az előző projektek tartalma

 

1998/99 éves projekt az egymás megismeréséről szólt. (intézmények, országok, oktatási rendszerek). Eredményeként mind a magyar, mind az angol partneriskoláról külön-külön kiadvány készült, mely különböző információkat tartalmazott az intézmények oktatásáról, tanulói tevékenységekről, és iskolai rendszeréről.

Ez a projekt alapozta meg a következő projekteket.

 

2000/2003 éves projekt címe: „A day in a life” (Egy nap az életből) A magyar és az angol iskola tanulói többféle megközelítésben szemléltették életük egy - egy napját ( téli-nyári szünet, egy hétvége otthon, egy tanítási nap). Fogalmazásokon, rajzokon, fényképeken keresztül mutatták be hogyan töltik mindennapjaikat. Ezen túlmenően a társiskolák részére ismertetőt készítettünk lakóhelyünkről, és annak környezetéről.

 

2003/2006 éves projekt címe: „Side by side in Europe for a better environment ” ( Együtt Európában egy jobb környezetért) volt.

A projekt során a tanulók feltérképezték az iskolájuk környékén található növény és állatvilágot. Ismertetőket készítettek a növényekről, és állatokról, ismereteket szereztek a védett állat és növényfajokról, valamint bemutatták országuk éghajlatát. Az alkotásokat, dokumentumokat kicserélték egymás között a partnerintézmények. Számos tevékenység kapcsolódott még a témához, pl: szépirodalom, dalok tanulása, és művészeti tevékenységek.

A projekt egy későbbi szakaszában a tanulók a környezetvédelem globális és helyi problémáival (vizek védelme, szelektív hulladékgyűjtés,..) foglalkoztak.

 

 

2007/09 éves projekt címe: „Understanding through the arts” Megértés a művészeteken keresztül Ez év témája a zene volt. Első feladatunk projektek készítése volt országunk híres zeneszerzőiről (életútjuk, munkásságuk). A gyerekek szívesen foglalkoztak e feladat megoldásával, melyet több hetes kutatómunka előzött meg.

Következő feladatunk a daltanulás volt. Minden partneriskola saját országára jellemző dalt hozott, amelyeket a gyerekeknek kellett megtanulniuk. Nagy élvezettel kezdtek e feladat megoldásához is, nagy tetszést arattak körükben a számukra idegen nyelven íródott dalok. Több hetes gyakorlás után jutottak el odáig, hogy előadhassák őket, a produkciókról készült felvételt CD-n eljuttattuk a partneriskolák számára.

A dalok tanulásával egy időszakban különböző hangszereket készítettünk, nagyon érdekes hasznos ötletek születtek, a gyerekek nagyon kreatívak voltak. (pl: készültek csörgők, dobok, xilofon, gitár, sípok különböző természetes anyagokból), melyről digitális dokumentáció is készült.

Készültünk magyar nyelvű órák tartásával is, ahol a magyar abc-t, számokat, testrészeket, dalokat, mondókákat tanítottuk a partneriskolák tanulóinak nagy sikerrel.

 

Iskolánk két sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Comenius Nemzetközi Iskolai Együttműködések multilaterális projektjére, melyet 2012 szeptemberétől 2014 júniusáig valósítunk meg. Az elnyert támogatás összege együttesen 40 000 euró, melyből az iskola 48 nemzetközi mobilitást valósít meg, mely során az iskola legalább 20 tanulójának nyílik lehetősége arra, hogy külföldre utazzon, és megismerkedjen a partnerországok tanulóival, iskolarendszerével, kultúrájával. A résztvevőket önrész nem terheli a program során.

 

Fedjük fel az európai kertek titkait 2012/14

A „Fedjük fel az európai kertek titkait” elnevezésű projectet azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy a partnerországok növényvilágáról ismereteket szerezzünk.

Ennek megfelelően szeretnénk ismereteinket gyarapítani a sokszínű környezettel, biológiai sokféleséggel és az éghajlati övezetekkel kapcsolatban is. Megosztjuk információinkat a nemzeti parkokról, botanikus kertekről, a kert- és növényfajtákról.

Aggodalommal figyeljük, ahogy a természetes világ lassan pusztul annak ellenére, hogy állandó téma. Úgy gondoljuk, hogy a tapasztalás által való tanulás sokkal hatékonyabb, mint a környezeti problémákról való olvasás.

Saját virágágyások készítése és a virágok növekedéséért való felelősségvállalás lesz a legjobb lecke a természethez való megfelelő magatartás kialakításához. Tanulóink a gyakorlati feladatok végrehajtása által részévé válnak a természetnek és megértik azt.

Egy ilyen projekt jó viselkedésmintákat fog kialakítani és fejleszteni, például felelősségérzetet valami (jelen esetben a természet) iránt, illetve esztétikai érzéket. Sőt mi több, a project segít nekünk meggyőzni a helyi közösségeket és tanulóinkat arról, hogy nagyban befolyásoljuk azt, hogy hogyan néz ki a környezetünk.

A természettel való érintkezés bátoríthatja a félénk és visszahúzódó tanulókat abban, hogy a rajzokon, prezentációkon, projecteken stb. keresztül kifejezzék magukat. Ebben az esetben a projectbe még nemzeti kisebbségeket is be akarunk vonni (különösen a romákat) azért, hogy meggyőzzük őket, a project alatt majd gyakorlati ismereteket szereznek, amelyeket a jövőben kertész, építész és a tájtervező szakmákban fejleszthetnek tovább.

A project ezen kívül lehetőséget ad a nyelvtudás kibővítésére olyan területeken, ahol az ismeretek időhiány miatt gyakran kimaradnak a tananyagból, különösen vonatkozik ez a virágok és gyógynövények neveire és a veteményezés metódusára.

Mára a világ egyetlen hatalmas faluvá vált és ilyen tudás nagyon hasznos lehet, ha valaki úgy dönt, hogy külföldön akar dolgozni. Szeretnénk ötvözni a természetről való tanulást és az egészséges életmódot, azért, hogy megmutassuk, békében élni a környezettel, gyógynövényeket ültetni nemcsak szórakoztató, hanem egészséges is.

Azt is láthatjuk majd, hogy a különböző országokban az iskolák milyen feladatokat végeznek, hogy kövessék a példát és jó példát mutatva ezzel. Jó példákat tudunk majd összegyűjteni, és közben tudatában vagyunk annak, hogy sohasem lehetünk a legjobbak, mindig van mit tanulnunk másoktól, és mindig van valami, amit másokkal megoszthatunk. Ez az egyetlen mód arra, hogy létrehozzuk és lakhatóvá tegyük az Egyesült Európát, ahol a megosztás a kulcs a sikerhez.

Résztvevő országok: Lengyelország, Olaszország, Szlovákia, Németország, Franciaország, Anglia, Welsz, Litvánia, Törökország, Spanyolország és Magyarország.


 

Mi vagyunk a bajnokok 2012/14

A projekt fő gondolata a 2012. évi Londoni Olimpiai Játékokra épül, annak lehetőségeit próbálja kiaknázni. Az olimpiából ihletet merítve hozzunk össze egy programot, ami a sportra és az egészséges életmódra fókuszál.

A partnerországok tanulói megosztják tudásukat egymással a sportkultúrájukról és híres sportolóikról, ugyanakkor fejlesztik akaraterejüket, és ügyességüket különböző újfajta sportokban. A gyerekek a sport mögött rejtőző tudományról is képet kapnak majd – mi történik a testünkkel, amikor testgyakorlatokat végzünk, és hogyan válik ez hasznunkra.

Úgy gondoljuk, hogy a sporton és az összes országban fellelhető sporttevékenységeken keresztül közvetíthetjük a kultúrát és tudást. Minden résztvevő tanulóban és tanárban növekszik az Európai Unión belüli közös részvétel valamint az önbecsülés érzése.

A hátrányos helyzetű családokból származó gyerekekre is odafigyelünk, megosztjuk információinkat a gyermekjóléti szolgálatról és az egészségügyi ellátásról, valamint a speciális oktatást igénylő gyerekek tanításáról is.

E projekt témája lehetővé teszi számunkra azt, hogy leírjuk az egyéni tapasztalatokat, az interneten keresztül megosszuk azokat. Az egészségről és egészséges életmódról való tanulás főszereplőivé a gyerekek válnak.

A tanmenetben megfogalmazott tevékenységek segítségével az angol nyelv használata növeli majd a tanulók szókincsét és kommunikációs készségét a más országokból származó tanulókkal.

Résztvevő Országok: Olaszország, Németország, Lengyelország, Finnország, Csehország és Magyarország.